Koronavirus

Moderátor: Pelvan

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » stř 22. dub 2020 19:05:38

Aktuality

21. dubna 2020
Výzva jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti
Česká republika je již téměř šest týdnů blokována restriktivními opatřeními, která byla zavedena v souvislosti s ochranou zdraví občanů při epidemii COVID-19. Je potřeba ocenit vládu za první rychlá a plošná opatření, která nepochybně pomohla se zvládnutím rizik. V současnosti je nutné s ohledem na aktuální epidemiologická data a vývoj epidemie zásadně zrychlit rozvolňování opatření - ve prospěch zdraví občanů, ekonomické a společenské stability a prosperity země.


Společnou motivací pro vznik této výzvy je ochrana zdraví občanů České republiky, které dlouhodobá omezení ohrožují, obava o naši budoucnost, ať již zdravotní či ekonomickou a rovněž snaha vyvrátit nepravdy a mýty, jež jsou o epidemii šířeny. Plošná opatření nepovedou k vymýcení COVID-19. Je potřebné vytvářet především imunitní odpověď u většiny populace, což bude chránit i ohrožené skupiny obyvatel, definované svou diagnózou, nikoli věkem.


V zájmu zachování zdraví a prosperity naší země je nezbytné:


ukončit nouzový stav ke 30. dubnu 2020

obnovit dostupnost zdravotní péče pro všechny občany v plné šíři

obnovit výuku na základních, středních a vysokých školách v průběhu měsíce května 2020

odstranit překážky pro chod ekonomiky, zabránit krachu, který hrozí významné části malých a středních firem a živnostníků

postupně uvolňovat státní hranice v koordinaci s okolními zeměmi, a zvláště s našimi sousedy a těmi, které mají podobnou epidemiologickou situaci, jako jsou například Německo či Rakousko.

přijímat promyšlená řešení místo chaotických a protichůdných opatření

V našem stanovisku vycházíme z aktuálních epidemiologických dat, znalostí, faktů, expertíz a také z našich odborných i praktických zkušeností a poznatků.

1/ JE NUTNÉ CO NEJDŘÍVE OBNOVIT PLNOU LÉKAŘSKOU PÉČI PRO VŠECHNY OBČANY
Od začátku března dochází ve zdravotnických zařízeních k výpadku služeb pro závažně nemocné pacienty, kteří nejsou COVID-19 pozitivní. Jsou zastaveny preventivní programy v kardiovaskulární péči a v onkologii, byly například omezeny odběry orgánů pro transplantace a řada chirurgických výkonů.


Další oběti na životech způsobuje jak odkládání plánovaných výkonů, tak i strach nemocných jít včas do nemocnice. Množí se případy zanedbaných bolestí břicha (prasklé záněty slepého střeva a jiné náhlé příhody břišní), drobných poruch hybnosti či mluvení (mozkové příhody) či bolesti v rameni nebo v zádech (akutní infarkty myokardu), a to vše v důsledku strachu pacientů z nákazy během ošetření či hospitalizace.


Snížení výběru zdravotního pojištění - i při návrhu navýšení plateb za státní pojištěnce - povede k prohloubení podfinancování celého systému zdravotnictví a tím ve svých důsledcích ke zhoršené péči o nemocné s jinými, často závažnějšími nemocemi, než je COVID-19. Oběti takto vyvolaného nedostatku péče budou bohužel důsledkem protiepidemických opatření proti coronaviru.

2/ ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM NEZKOLABOVAL A NEZKOLABUJE POD NÁPOREM PACIENTŮ S COVID-19
Z Itálie víme, že 80 % populace virózou COVID-19 prochází s lehkými příznaky nevyžadujícími hospitalizaci. Z 20 % závažnějších symptomů jich 5 % vyžadovalo příjem na intenzivní péči. Zde zastánci plné karantény národa a uzavírání se světu kalkulují s 50% úmrtnostní a třítýdenní hospitalizací na jednotkách intenzivní péče. Tato čísla platí jen pro nejtěžší formy zápalů plic a respiračního distresu. Ty však nacházíme jen u 25-30 % příjmů do intenzivní péče, zatímco celková nejčastější délka pobytu pacienta s COVID-19 je mezi 8-10 dny. To zvyšuje odhad maximální dostupné kapacity intenzivní péče více než dvojnásobně. Doplňujeme, že do dneška (21.4. 2020) jsme se v ČR nedostali ve vytížení intenzivních lůžek přes 45 % kapacity, trvale tedy máme více než poloviční rezervu!

3/ KORONAVIRUS NEZVÝŠIL PŘIROZENOU ÚMRTNOST V ČR
Ztráta každého lidského života je vždy nenahraditelná a tíživá.


Každý rok v ČR zemře přirozenou smrtí přibližně 110 000 lidí, tj. průměrně zemře každý den asi 300 lidí. Zesnulých, u kterých byl identifikován COVID-19, je za den průměrně 5 – nicméně smrt minimálně poloviny z nich nemá přímou souvislost s onemocněním COVID-19, nýbrž se jedná o úmrtí způsobená jiným závažným onemocněním.


Při porovnání úmrtí na respirační onemocnění za rok 2019 nenacházíme rozdíl s rokem 2020 (zdroj: data SZÚ). Ze statistického hlediska je třeba objektivně poznamenat, že koronavirus nezvýšil přirozenou úmrtnost v ČR.

4/ (NE) ZÍSKÁNÍ KOLEKTIVNÍ IMUNITY
Velká pozornost se v tuto chvíli upírá k testování imunity ve společnosti, jež by mělo ukázat, kolik lidí nemoc prodělalo a kolik z nich má protilátky. Dosud však není jasné, zda každý, kdo prodělá koronavirovou infekci, musí mít nutně protilátky. Na obraně proti viru se totiž významně podílí i buněčná imunita, která se běžnými laboratorními testy nedá podchytit.


Vytvořené protilátky mohou přetrvávat několik týdnů až měsíců, ale paměťová stopa v lymfocytech (buněčná imunita) přetrvává až i celoživotně, po novém kontaktu s tímtéž virem se protilátky začnou ihned tvořit znovu.


Každý jedinec tak protilátky vytváří v různém množství a v různém časovém období. V populaci může být mnoho jedinců, kteří koronavirus úspěšně prodělali a nemají zvýšené nebo detekovatelné množství protilátek. Tento fakt podporuje odhad počtu dárců konvalescentní plazmy (tj. plazmy od osoby, která prodělala koronavirovou infekci), kde množství protilátek – a tedy vhodnost odběru této plazmy - bude mít cca jeden z osmi až deseti dárců, kteří koronavirovou infekci prodělali a uzdravili se.


Výskyt protilátek v populaci můžeme odhadovat na jednotky procent.


Zároveň se ukazuje, že izolování nerizikových skupin, což v praxi znamená znemožňování celé populaci normálně žít a pracovat, nepovede k získání imunity. Naopak - další prodlužování karantény bude mít rozsáhlé následky a povede k celospolečenskému traumatu.


Argumentace, že pokud kolektivní testování neodhalí v populaci dostatek případů s pozitivitou protilátek, pak musíme pokračovat v karanténních opatřeních a restrikcích, je chybná.

5/ STARŠÍ OBČANÉ POTŘEBUJÍ BEZPEČNÝ SOCIÁLNÍ KONTAKT, NE ABSOLUTNÍ KARANTÉNU
Stigmatizace a omezování starších lidí v rámci „boje s COVID-19“ je neopodstatněné a neoprávněné a etabluje věkovou diskriminaci v obecném povědomí.


V rámci řešení krize COVID-19 je veřejnost masivně utvrzována v obavě z mimořádné nebezpečnosti nákazy pro „starší“ lidi a v nutnosti přijímat pro tuto velmi heterogenní skupinu jednotná mimořádná opatření včetně nevycházení z bytu či vymezení nákupní doby. Současně se veřejnost dozvídá, že právě senioři postižení COVID-19 by mohli zahltit zdravotnický systém. Objevily se i představy o třídění nemocných potřebujících intenzivní péči jen na základě věku. Vymezením „ohroženého stáří“ na 65+ došlo k bezprecedentní stigmatizaci 20 % obyvatel republiky včetně lidí zdravých a nijak zvlášť ohrožených. Někteří byli znejistěni či vystaveni manipulativnímu jednání svého okolí. Mnozí strádají přehnanou obavou z nákazy, omezením kontaktu s rodinami, izolací, samotou, komunikační deprivací, narušením denního rytmu se závažnými psychickými důsledky, a to nepřiměřeně riziku i možnostem jeho snížení. Několikatýdenní nevycházení ohrozilo křehké lidi ztrátou stability, pohyblivosti a tím soběstačnosti. Přitom není důvod, aby se při dodržování odstupu od jiných lidí nepohybovali ve volném prostoru.


Ukazuje se, že zhoršení prognózy COVID-19 souvisí především s přidruženou nemocností, nikoliv s věkem jako takovým. Jde o poruchy výživy, onkologická a kardiovaskulární onemocnění, cukrovku, možná některé léky. Ohroženi nejsou primárně „starší lidé“, ale „lidé křehcí a závažně nemocní“. V tom se COVID-19 neliší od všech zátěží včetně chorob, jak to známe z epidemií chřipky, z vln veder či mrazů.


Samostatnou problematikou jsou pobytová zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) a zdravotnická zařízení dlouhodobé péče. Jde o rizikové soustředění mimořádně křehkých osob s řadou vážných onemocnění. Zahraniční zkušenosti i první data z ČR ukazují, že právě tito lidé tvoří zřejmě většinu všech obětí COVIDu-19. To ukazuje nadřazenost zdravotního potenciálu (zdatnosti, odolnosti, adaptability) nad věkem jako takovým. Řada křehkých pacientů podlehla nákaze jako nespecifické zátěži, stejně jako by podlehla chřipce či většímu úrazu.


Naopak ani v ČR nebylo zdaleka učiněno dost pro ochranu této nejohroženější skupiny - obyvatel pobytových zařízení sociálních služeb. To se týká kvality preventivních opatření, personálních záloh, výcviku v karanténním režimu, dostatku ochranných a hygienických pomůcek, častého testování nákazy u personálu, hlavního zdroje jejího zavlečení, testování podezřelých projevů u klientů s okamžitým převozem nakažených do kvalitních karanténních zařízení s dostupnou potřebnou péčí při rozvoji potíží aj.

6/ NEJDE JEN O ZDRAVÍ FYZICKÉ A DUŠEVNÍ, ALE I O ZDRAVOU EKONOMIKU A DEMOKRACII
Je nutné zdůraznit, že fyzické zdraví jde ruku v ruce se zdravím duševním, zdravím socio-ekonomickým a zdravím české demokracie. Nikomu na zdraví nepřidá, když bude muset likvidovat svůj pracně budovaný a dobře fungující podnik, rozdávat výpovědi kvalifikovaným pracovníkům a hlásit se s celou rodinou na pracovním úřadě. Existuje prokázaný vztah mezi kardiovaskulární úmrtností, četností onkologických onemocnění a psychiatrickými onemocněními v souvislosti se ztrátou zaměstnání.


Dlouhodobá izolace je devastační pro celou společnost. Izolace a omezení aktivit zvyšují spotřebu alkoholu a dalších návykových látek, závislost na počítačích a gamblerství. Izolace vede k nárůstu domácího násilí, rozvodovosti, napětí ve společnosti a agresivity.


Závěrem:


Jsme přesvědčeni, že médii sycený emocionální náboj současné situace je třeba korigovat podloženými fakty a s ohledem na ně a na možné celospolečenské důsledky a dopady krizových opatření je nutné co nejdříve konat a urychlit strategii státu v návratu k normálnímu životu. To vše za rozumného dodržování hygienických opatření, tedy nošení roušky při kontaktu s jinými lidmi, mytí rukou a udržování sociální vzdálenosti. Občané během koronavirové krize prokázali nejen velkou solidaritu a sounáležitost, ale rovněž disciplínu v dodržování těchto pravidel, proto není žádných pochyb, že by tato základní opatření dál nedodržovali.


V této nesnadné době potřebujeme více optimismu a rozumných řešení, nesmíme propadat strachu, panice a beznaději. Věříme, že i k tomu naše výzva přispěje.V Praze dne 21.4.2020


Podepsáni (v abecedním pořadí):


doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.

prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

MUDr. Jaroslav Svoboda

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » pát 24. dub 2020 19:59:57

metro PRAHA, Pátek, 24. dubna 2020
str. 04
číslo dne: 300
Prezident Zeman včera podepsal zvýšení schodku státního rozpočtu na 300 miliard korun. Původní schodek byl 40 miliard. Důvodem zvýšení jsou dopady koronaviru.

Už je jasné, proč je tu ten koronavirus?
Abychom se úplně beznadějně zadlužili.
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » ned 26. dub 2020 14:54:24

https://www.arfa.cz/dnes-testovani-zitr ... qWR2mgzazd

Dnes testování, zítra očkování! Evropská unie se spojuje s Billem Gatesem: “Vyrobíme miliardy dávek vakcíny proti COVID-19!” Ursula von der Leyenová: “Evropa jde do toho!” Karanténa ještě rok?
23. 4. 2020

5.4K
Probíhající testování na území České republiky můžeme chápat jako na test na povinnou vakcinaci, která se na nás řítí. Vše nasvědčuje tomu, že svět bude ochromen karanténou nejméně ještě rok. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová včera vyjádřila nadšený souhlas ze záměrem Billa Gatese očkovat 7 miliard lidí.


Bill Gates: “Vedlejší příznaky bude mít nejvýše jeden z 10 tisíc”. Stručný výpočet: Ze 7 miliard to je jenom “700 tisíc očkovaných”.
“Evropa se nesmí držet zpátky! Evropská unie přispěje ze všech sil k vytvoření a celosvětové nasazení vakcíny,” uvedla včera Ursula von der Leyenová a svolala na 4. května dárcovskou konferenci.

Čtěte též: Americký Mengele: Kdo je muž, který stál za všemi epidemiemi poslední 40 let
Ursula: Evropa jde do toho!

Nadace Bill & Melinda Gatesová včera vyzvala k celosvětové spolupráci s cílem připravit vakcíny COVID-19 pro 7 miliard lidí. Současně poslala dalších 150 milionů dolarů na vývoj vakcíny.

Čtěte též: Brutální zásah policie v Berlíně proti těm, kteří volali: COVID-19 je lež!”

Šéfka Evropské unie Unie Ursula von der Leyenová nadšeně souhlasí a slibuje zapojení celé Evropy. Její prioritou však stále zůstává New green deal, tedy Evropa podle vize aktivistky Grety.

Čtěte též: Proč chce Bill Gates očkovat celou planetu.

Střet zájmů Billa Gatese

Bývalý generální ředitel společnosti Microsoft přitom v jasném střetu zájmů, protože bude mít finanční podíl na jakékoli vakcíně zavedené jako řešení pro koronaviru.


Globální aliance pro vakcíny a imunizaci (GAVI), založená Billem Gatesem v roce 2000, má silné vazby na CDC, UNICEF, Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a několik významných výrobců vakcín proti COVID.

Vakcína, která Gatesovi nepatří, nemá šanci projít.

Čtěte též: Rakve bez těl, prázdné nemocnice. Kam znizely oběti COVID-19?

Dům na pláži

Bill Gates nemá sebemenší pochybnosti, že mu jeho plán nevyjde. Úterý Wall Street Journal informoval, že Gates a jeho manželka Melinda zakoupili letovisko na pláži v Kalifornii v hodnotě 47 milionů dolarů.
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » ned 26. dub 2020 15:06:38

https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sp ... tatni_janl?

Djokovič se bojí nařízeného očkování, odmítá ho.

Novak Djokovič slaví rekordní osmý triumf na Australian Open. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy
NOVAK DJOKOVIČ SLAVÍ REKORDNÍ OSMÝ TRIUMF NA AUSTRALIAN OPEN. | FOTO: REUTERS
BĚLEHRAD Pokud by se rozběhla tenisová sezona s povinným očkováním pro hráče, pravděpodobně by na turnajích chyběla světová jednička Novak Djokovič. Hvězdný Srb, který má 17 grandslamových titulů a letos neprohrál jediný zápas, totiž odmítá vakcíny. Ta proti novému typu koronaviru nicméně zatím není k dispozici.

‚Covid-19 mi může políbit.‘ Cyklista Dennis ztratil nervy a porušil karanténu. Hrozí mu trest
„Osobně jsem proti očkování a nechtěl bych, aby mě k tomu někdo nutil, abych mohl cestovat,“ řekl Djokovič v nedělním chatu na facebooku s dalšími srbskými sportovci. „Ale pokud to bude povinné? Budu se muset rozhodnout. Mám na to svůj názor, a zda ho někdy přehodnotím, to nevím,“ přiznal.

Novak Djokovič
Vítězná radost Novaka Djokoviče.
Tenisová sezona se zastavila kvůli pandemii nemoci covid-19 v polovině března a hrát se znovu nezačne minimálně do poloviny července. Tenis sice není kontaktní sport, ale právě cestování na turnaje po celém světě pro hráče i jejich realizační týmy představuje největší riziko.

I proto bývalá světová jednička Francouzka Amélie Mauresmová nedávno řekla, že tenisté by neměli znovu začít hrát dříve, než budou proti koronaviru očkováni.

„Hypoteticky, pokud sezona znovu začne v červenci, srpnu nebo v září, byť to není zrovna pravděpodobné, pochopím, že očkování budou vyžadovat, až nám skončí přísná karanténa. Žádná vakcína ale není,“ připomněl Djokovič. A podle lékařských odborníků nebude dříve než za rok.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/sport/ostatni-sp ... tatni_janl?
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » ned 26. dub 2020 16:03:52


:)
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » úte 28. dub 2020 13:21:31

Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » stř 29. dub 2020 19:13:17

https://www.youtube.com/watch?feature=s ... pp=desktop

EXKLUZIVNĚ: Dr. Buttar odhaluje pravdu o Covid-19 a propagovaném povinném očkování
20/04/2020
https://www.otevrisvoumysl.cz/dr-buttar ... -ockovani/

Ve zkratce
Dr. Buttar odhaluje, kam směřuje šíření strachu kolem koronaviru, proč se uměle navyšují počty úmrtí na Covid-19 a jak to souvisí s povinným očkování. Dozvíme se o tom, jak média manipulují čísly, ukazují falešné záběry z nemocnic a proč probíhá cenzura jakýchkoliv informací, které na tyto skutečnosti poukazují.
Národní iniciativa za vakcíny říká, že vymýtíme dětské choroby, že už nebudeme mít autismus. V roce 1991 měl autismus 1 člověk z 10 000. Teď je to 1 ze 32. Data CDC ukazují, že 1 % světové populace má autismus. To ukazují samotná data CDC. Dnes je na světě 7,7 miliard lidí, což znamená, že 77 milionů lidí má autismus, který je způsoben čím? Vakcínami.

Přepis textu videa:

Úvod (Gary): Informace v tomto videu neslouží k diagnostování, léčení nebo prevenci jakékoliv nemoci a nebyly ověřeny úřadem FDA. Před jakýmkoliv léčebným režimem se poraďte se svým lékařem.
Gary: Máme dnes pro vás další exkluzivní rozhovor. Rozhovor, který budete muset sdílet do všech rohů planety, protože budeme pokládat otázky a přinášet vám informace, které mainstreamová média naprosto ignorují. Pohotovostní doktor napadá Billa Gatese, a falešná čísla z pandemie jsou nyní zpochybňovány, jak ekonomika kolabuje. Rashid Buttar. Vystudoval Washington University z dvojitého oboru biliogie a teologie, než začal studovat medicínu na univerzitě osteopatie a zdravotních věd, fakultu medicíny a chirurgie. Je vycvičen v obecné chirurgii a pohotovostní medicíně a při službě v armádě sloužil jako brigádní chirurg a šéf pohotovostní medicíny.
Je certifikovaný v klinické toxikologii a preventivní medicíně. Je oprávněný poskytovat pohotovostní medicínu a dosáhl statusu vědeckého pracovníka ve třech různých lékařských komunitách. Dnes slouží jako šéf pro centra pokročilé medicíny s klinikami v Kalifornii a Severní Karolíně. Tyto kliniky se specializují na potřeby pacientů s imunitními dysfunkcemi a problémy s toxicitou, které se obvykle projevují různými nemocemi jako rakovina, srdeční choroba a autismus. Více jak 20 let je hodnocen jako jeden z 50 nejlepších doktorů v USA. Jeho první kniha „9 steps to keep the doctor away” se stala bestsellerem ve Wall Street Journal, USA Today a na Amazonu. Je nyní mezinárodním bestsellerem přeloženým do několika jazyků. Tento týden zveřejnil video, ve kterém poukázal na podvod šířený po celém světě Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Centrem pro kontrolu nemocí (CDC), Bill Gatesem, hlubokým státem, mainstreamovými médií… mělo miliony zhlédnutí. Doktore, vítejte.
Dr. Buttar: Děkuji Gary.
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » stř 29. dub 2020 19:27:20

Pane Babiš, řekněte Bruselu: Češi se spojili nejen proti corona-----Česká republika povstala a spojila se v boji proti coronaviru.

České firmy vyrábějí roušky, respirátory, pomůcky a komponenty.A Brusel mlčí.Jen předsedkyně Evropské komise von der Leynovámá strach o soudržnost EU a hledá strategii jak co nejrychleji zrušit omezení přeshraničního styku..EU je mrtvá a v některých zemích lidé začali pálit její vlajky.Prokázali jsme, že jsme silný a soudržný národ.Lék Remdesvir, který lidem, napadeným coronavirem pomáhá byl vyvinutý americkou společností Gilead Sciences v čele s Čechem T. Cihlářem.

ČVUT začalo vyrábět účinný respirátor, mnohé firmy tisknou na 3D tiskárnáchchybějící komponenty ke zdravotním pomůckám.

Integrovaná vietnamská komunita nastartovala sbírky finančních prostředkůna nákup přístrojů pro mimotělní oběh a okysličení krve.

Skupina IT specialistů COVID19CZ pomáhá v boji s koronavirem – budujecallcentrum, schopné zvládat extrémní nápor, kterému v současné době čelípodpůrné telefonní linky. Spolupracuje s českými callcentry, která ITdobrovolníkům poskytla část svých kapacit.

Lékařka Soňa Peková vyvinula a poskytla jednodušší test na koronavirus zdarma.

Společnost Expira.cz prostřednictvím internetu zprostředkovává prodej a nákup přebytečných zásob.

Palírna U Zeleného stromu dodává nemocnicím i ostatním zájemcům líh

pro výrobu dezinfekce.

Prusa Research dodává nemocnicím a zdravotníkům na 3D tiskárnách

vyrobené ochranné štíty.

Společnost Adler má na cestě do ČR jeden milion kusů respirátorů kategorie FFP3 a dohodla dovoz dalších pěti milionů kusů.

Společnost Školství s.r.o., provozující nový systém moji spolužáci pro absolventy škol, operativně spouští systém, který může po registraci propojit školu se svými třídami a žáky.

Doslova „na koleně“ vzniklo video v angličtině jako kampaň pro plošné nošení roušek, které převzala světová media.

Tomáš Čupr spustil službu nákup bezpečně .

Technická univerzita v Liberci spustila výrobu látek z nanovláken pro šití roušek třídy FFP3.

Společnost Sciencemag roušky vyrábí.

Brněnská společnost Respilon zaměřující se na výrobu roušek z nanovláken, během několika týdnů dodá na trh masky s nanovláknem.

Firma Batist Medical z Červeného Kostelce na Náchodsku zahájila výrobu nových roušek s filtrem z nanovláken v ceně 25,- Kč/kus.

Takových společností je spousta, nebyl jsem schopen dohledat všechny,

proto se těm, které jsem neuvedl omlouvám.

Takto jsme se spojili proti coronaviru, ale tichá probruselská propaganda jede dál. O naprostém selhání špiček EU naše media nepíší.

Vláda logicky skloňuje téma coronavirus a přijímá opatření.

Některá dobrá, jiná špatná.

Tak, jako jsme se spojili v boji proti coronaviru, spojme se proti Bruselu.

Vytvořme tlak na vládu, aby se mu postavila, aby vypověděla Lisabonskou smlouvu

a odmítla Istanbulskou úmluvu.

Ohlídejme ale, aby dnes potřebná omezení vlády po opadnutí coronaviru nezůstala v pozměněné formě v platnosti pod jiným pláštíkem i po ukončení karantény.

Skupinka liberálních ekonomů působící v krizovém štábu, tedy zejména Bruselu

však zůstala „věrná“.

Skupina ekonomů v krizovém štábu Tomáš Sedláček, Jan Švejnar, a Ilona Švihlíková

nás může svými opatřeními v budoucnu ohrozit více, než coronavirus.

Mimo jiné v případě rychlého propadu ekonomiky může dojít

ke zdanění uložených peněz. Naštěstí se zatím stát snaží pomáhat i zpřístupněním úvěrů.

Ale sluníčková propaganda běží dál.

Chtějí nás ukolébat organizovanýma písničkama, ale zpívánka Svěráka

nikomu nepomůže.

Ostatně, já si pouštím v této době nadčasového Karla Kryla.

Italský premiér, který se dříve stavěl proti Salvinimu, před pár dny poslal EU

veřejně do háje.

Kurz v Rakousku se staví tvrdě proti EU.

Rakušané a Italové likvidují symboly EU a nahrazují je svými národními.

Po Maďarsku, vedeném „rebelem“ Orbánem se přidávají další země.

Náš národ se spojil a pomáhá si.

Šijeme roušky, firmy vyrábějí respirátory a štíty.

Dokázali jsme, že jsme silný národ.

Kavárna mlčí, protože nemá argument.

Důkaz nesmyslnosti a nefunkčnosti EU nám dal sám Brusel, který nechal

členské země na pospas Coronaviru a ilegálním migrantům, kdy nepomohl Řecku.

Polsko se vzepřelo proti ilegální migraci a přijímání "uprchlíků".

Slovensko odmítlo Istambulskou úmluvu, jeho vláda odmítla

globální migrační pakt OSN a Čaputová to nemůže jakkoli zvrátit.

Itálie a Rakousko se spolu s Maďarskem proti EU vymezily mnohem silněji

a hlasitěji, než zbývající státy V4, tedy více, než Česká republika.

Rakousko zakrývá symboly EU, Itálie je nahrazuje Ruskými vlajkami.

Italský premiér Conte prohlásil: „EU je mrtvá a může se jít vycpat“.

Kdy asi Česká republika odstraní symboly EU? Až bude pozdě?

Vše dnes zakrývá coronavirus, který je hrozbou.

Ale stejně velkou hrozbou je ilegální migrace a řízená islamizace Evropy.

Hrozbou, kterou coronavirus násobí. Proti corona lék i vakcínu najdeme.

Je třeba ji najít i proti ilegální migraci a a tedy proti Bruselu.

Vzhledem k tomu, že jsme zemí, která si s coronavirem dokázala pomoci

snad ze všech nejlépe, poraďme si stejně s Bruselem a tedy s EU.

Jestliže coronavirus zvládneme sami jako národní stát, pak na ostatní

Brusel nepotřebujeme.

Pomůžeme si sami, dokázali jsme, že jsme hrdá a soběstačná země, že jsme národní stát, plný soudržných a pracovitých lidí.

Poděkujme lékařům, sestřičkám, hasičům, vojákům, prodavačkám a dalším.

Poděkujme firmám i jednotlivcům, co pomáhají.

Spolu to dáme a Brusel k tomu nepotřebujeme.

P.S.: červené názvy jsou zároveň odkazy na dané firmy aktivity. Klikni.
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » pát 01. kvě 2020 16:37:25

Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » pon 04. kvě 2020 9:46:54

AhojVšechno je vědomí.
Každý z nás přijímá myšlenky z tohoto vědomí.
Je sílící tendence Matrixu vysílat nám do našeho vědomí stále více omezující myšlenky.
Nejdříve jsme nesměli pít alkoholické nápoje na veřejnosti.
Pak jsme nesměli kouřit v restauracích, dokud se tam neoddělí místnosti pro nekuřáky.
Pak to stejně zakázali všude uvnitř.
Teď jsou restaurace zakázané i venku, pokud se lidi nerozprchnou daleko od sebe.
Z viru se udělala blecha, která skáče 2m daleko. Zkuste si s někým povídat, kdo stojí 2m daleko.
Všechno je to dělané proto, aby se lidé soustavně více a více nasírali a aby jim bylo zabráněno se o tom mezi sebou bavit.
Bavit se o tom, jak jsme neustále více a více šikanováni a zvykáme si na větší a větší útlak.

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » stř 06. kvě 2020 14:18:47

Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » stř 06. kvě 2020 14:50:49

Měsíční souhrn mých opatření:


koronavirus od Pelvan » pon 06. dub 2020 18:28:24

Ahoj

Několik posledních let jsem byl ve svém zaměstnání v mluveném styku s mnoha turisty, i s Italy.
V Itálii ten virus řádí již nepochybně několik měsíců, podle toho, co se tam děje. Prý je jich tam nakaženo odhadem okolo 10 milionů.
Jistě jsem tedy už dávno ten virus chytil a nějak to přežil a nejsem v tom určitě sám.
Vím od svých kolegů, že mnozí z nich prodělali v posledních měsících těžké chřipky s neobvyklým průběhem.
(Roušku samozřejmě nosím, když musím.)
U mě se jedná spíše o zažívací potíže, trpím trochu bolestmi břicha a nechutenstvím. Podle Igora Bukovského koronavirus napadá nejen plíce, ale útočí i na trávicí systém. I můj kolega mi potvrdil neobvyklé bolesti břicha u své nedávné "chřipky".
Řeším to svými trávicímu potížemi vlastně vynucenými hladovkami, stejně jsem se k tomu občasnému hladovění už chystal léta. A také více piji destilovanou vodu a praktikuji srkání oleje.

Zdravím

čtv 09. dub 2020 13:46:23
Natrhal jsem si včera kopřivy a dělám si kopřivový čaj jako čistící jarní kůru. Musí se ten čaj dělat slabý, opravdu jenom nálev na pár kopřivových lístků. A musí se ten čaj vypít teplý ještě předtím, než vychladne. Vychladlý je hnusný na chuť i na vzhled - ztmavne.
Domnívám se, že by to proti koronaviru mohlo také dobře působit.
Musíme se smířit s tím, že tu ten koronavirus bude s námi už napořád.


pát 17. dub 2020 9:07:58
Zaprvé se budu snažit chodit hodně na sluníčko, abych vstřebal do sebe hodně vitamínu D, jak už jsem psal.

Zadruhé se budu snažit přijímat do sebe více vitamínu C.
Dalis Dobrota na svých stránkách "stále mladí" jasně píše následující varování:
Pelvan píše:
4) Za 70 let se snížil obsah vitamínů a antioxidantů v hotových potravinách i v čerstvých plodinách řádově desetinásobně a stal natolik závažný, že příznaky polyvalentního nedostatku vitamínů připomínají nemoc. Proto lidi chodí po doktorech, místo aby užívali multivitamíny.

To znamená, že novodobé lidstvo je opět ohroženo kurdějemi. Umíráme na ně stejně tak, jako na ně umírali námořníci v minulosti. Koronavir, chřipka a kurděje, to je v podstatě pořád to samé virové onemocnění, které se může rozvíjet vlivem nedostatku vitamínu C v těle.

Za třetí s tím dále souvisí to, že já kladu velký důraz na zdravý způsob života. Především zde mám na mysli zdravé dýchání (Wim Hof) a zdravé stravování (dělená strava a hodně čerstvého ovoce a zeleniny) a přijímat dostatek čisté vody v pití - to je jasné. Chřipka napadá přednostně dýchací a trávicí aparát člověka.

A za čtvrté, ale spíše za nulté, protože s tím se musí vždycky začínat, v tom má ten usměvavý kabalista pravdu: Samozřejmě se musím snažit všemožnými způsoby uklidnit a srovnat si v sobě odpovědi na následující otázky:
"Co vlastně chci dělat, jak se chci cítit a jak toho chci dosáhnout?"

Tyto otázky si ale bez nějaké duchovní praxe většina lidí v současnosti nedokáže ani položit, natož aby si na ně dokázali nějak smysluplně odpovědět, a proto oni pak většinou žijí ve hrozném zmatku a ve stresu, který se pak dále negativně projevuje ve všech složkách jejich života včetně zdraví.

Se domnívám a zdravím

Co bych k tomu dnes dodal?
Je třeba se všemi alternativními postupy zacházet opatrně, být vnímavý k reakcím svého těle.

Dám příklad.
Před měsícem jsem se rozhodl radikálně zatočit s koronavirem ve svém trávení.
Praktikoval jsem několik dní po sobě srkání oleje (cca 1/2 hodiny po ránu) a k tomu jsem popíjel kopřivový čaj.
Tato kombinace moje obtíže krátkodobě velmi zesílila.
Bolesti břicha nabyly takového stupně, že jsem každý den (prakticky skoro týden) mohl něco sníst až večer, do večera jsem hladověl, ale neměl jsem paradoxně při tom pocit hladu.
Vyvrcholilo to dnem, ve kterém jsem vůbec nic nejedl. Jedl jsem naposled večer předešlého dne a pak až ráno toho dalšího následujícího dne.
Pochopitelně jsem v této krizi praxi srkání oleje i pití kopřivového čaje přerušil do doby, než se tělo (hlavně břicho) uklidní.
Je důležité vědět, jaké si má člověk po (i krátkodobé) hladovce dát první jídlo.
Je to zelenina dušená na páře. Já jsem si dal druhý den po hladovce jednu dušenou mrkev a byla výborná.
Hladovka vyprázdní žaludek a střeva a organismus tak má čas a energii s koronaviry a s jinými nezvanými vetřelci v sobě zatočit.


Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » stř 06. kvě 2020 14:58:03

https://doktorka.cz/node/99755

PROČ JSOU ZINEK A SELEN DŮLEŽITÉ PRO NAŠE TĚLO
28. Duben 2020
Vitamíny
5 Komentářů
Ačkoliv se o tom tolik neví, jsou zinek a selen pro náš organismus významné prvky. Oba v lidském těle podporují celou řadu funkcí a mají blahodárný vliv nejen na jeho obranyschopnost. Představíme vám pestrou škálu pozitivního vlivu zinku i selenu i s tipy, na které potraviny byste v rámci vaší výživy neměli zapomenout.

Zinek – nezbytná součást enzymů v lidském těle

Zinek je významný kovový prvek, který je součástí více než 300 enzymů v našem těle. Dostatečné množství zinku potřebujeme nejen pro tělesný růst a vývoj, ale je zásadní i pro náš imunitní systém či reprodukci. Jedná se o nezbytný prvek s velkým vlivem na naši kůži, kosti i vlasy. Jeho denní referenční hodnota je 10 mg. Evropský úřad pro bezpečnost potravin však stanovil i horní tolerovatelnou hranici pro příjem zinku na 25 mg denně. Jeho dlouhodobý nadměrný příjem totiž může vést k následnému deficitu mědi a železa; takové případy ale nejsou obvyklé. Podle Studie individuální́ spotřeby potravin je však mnohem častější nedostatek zinku, který se objevil u všech žen nad 17 let a u starších mužů nad 60 let. Největší nedostatek zinku byl ovšem zjištěn u žen mezi 15 a 17 lety, a to u celých 94 %. Podle studie, která se zabývala analýzou školních obědů v ČR pro děti od 7 do 10 let, byl obsah zinku i selenu ve stravě dostačující.Z jakých potravin získáme dostatek zinku? Jeho nejvyšší koncentrace je ve vepřových játrech, hovězím mase, ale i v sóji a sójových výrobcích, jako je například tofu či tempeh. Obsahují ho také tvrdé sýry, vlašské ořechy, semínka, celozrnné obiloviny, vejce či mléčné výrobky. Bohatým zdrojem zinku jsou rovněž ryby a mořské plody, ale ty v České republice konzumujeme obecně v malém množství. „Zinek můžete doplnit i pomocí doplňků stravy. Maximální přípustné množství je 15 miligramů v denní doporučované dávce. Množství obsaženého zinku najdete na obalu příslušného doplňku stravy. Je však důležité zmínit, že nejlepší je kombinace s opravdu pestrou stravou a nemělo by se jednat o její náhradu,“ vysvětluje Ing. Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel České a slovenské asociace pro speciální potraviny.Selen – antioxidační polokov

Jeden z nejcennějších prvků pro náš organismus je antioxidantní polokov selen. Jeho největší množství najdeme ve vnitřnostech, mléce, ořechách, ale i v droždí či kukuřici, citrusových plodech, avokádu nebo celozrnných obilovinách. Selen můžete také doplnit vhodnými doplňky stravy. Velké množství selenu je obsaženo též v půdě. Bohužel v evropském prostředí je v dnešní době již obsah selenu v půdě velmi nízký, což se následně projevuje na jeho množství v jednotlivých rostlinách a jejich plodech, ale i ve zvířecích krmivech. Není tedy překvapivé, že příjem selenu v celé populaci je podle studií nízký. Zejména se to ovšem týká žen napříč věkovými kategoriemi. Více než 60 % žen má oproti doporučené denní dávce 55 μg nedostatek selenu. „Tento významný prvek má přitom v našem organismu celou řadu funkcí. Podílí se například na obranyschopnosti, na činnosti štítné žlázy, jater, na kvalitě naší kůže, pomáhá zajišťovat správný růst a reprodukční funkce. Jeho nedostatek může mít za následek onemocnění srdce, neplodnost, šedý zákal či otoky kloubů,“ vysvětluje Ing. Bohumil Hlavatý a doplňuje: „Pokud máte dostatek selenu, pozitivně tím ovlivňujete mimo jiné i rychlost hojení ran a oparů, regeneraci svalů po sportu a jiné fyzické zátěži, pomáháte vašemu tělu bojovat s virovými nemocemi a likvidovat nebezpečné látky."
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod miroslav » stř 06. kvě 2020 16:45:46

Pelvan píše:Selen – antioxidační polokov

Jeden z nejcennějších prvků pro náš organismus je antioxidantní polokov selen. Jeho největší množství najdeme ve vnitřnostech, mléce, ořechách, ale i v droždí či kukuřici, citrusových plodech, avokádu nebo celozrnných obilovinách. Selen můžete také doplnit vhodnými doplňky stravy. Velké množství selenu je obsaženo též v půdě. Bohužel v evropském prostředí je v dnešní době již obsah selenu v půdě velmi nízký, což se následně projevuje na jeho množství v jednotlivých rostlinách a jejich plodech, ale i ve zvířecích krmivech. Není tedy překvapivé, že příjem selenu v celé populaci je podle studií nízký. Zejména se to ovšem týká žen napříč věkovými kategoriemi. Více než 60 % žen má oproti doporučené denní dávce 55 μg nedostatek selenu. „Tento významný prvek má přitom v našem organismu celou řadu funkcí. Podílí se například na obranyschopnosti, na činnosti štítné žlázy, jater, na kvalitě naší kůže, pomáhá zajišťovat správný růst a reprodukční funkce. Jeho nedostatek může mít za následek onemocnění srdce, neplodnost, šedý zákal či otoky kloubů,“ vysvětluje Ing. Bohumil Hlavatý a doplňuje: „Pokud máte dostatek selenu, pozitivně tím ovlivňujete mimo jiné i rychlost hojení ran a oparů, regeneraci svalů po sportu a jiné fyzické zátěži, pomáháte vašemu tělu bojovat s virovými nemocemi a likvidovat nebezpečné látky."


POZOR na přebytek selenu!
Pokud jste se po přečtení předchozího odstavce rozhodli, že si raději dodáte pořádnou dávku selenu, buďte nanejvýš opatrní! Smrtelná dávka činí 5 miligramů
na kilogram hmotnosti. Toxický je dlouhodobý příjem nad 900 mikrogramů selenu denně. Selen je ve vyšších dávkách rakovinotvorný.

Zinková běloba (oxid zinečnatý)
Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti. Zinková běloba je vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných barev.

... a pak se postupně ošupuje a vzniklý prach nás zásobuje zinkem více než je zdrávo.

:)
Uživatelský avatar
miroslav
 
Příspěvky: 915
Registrován: čtv 29. kvě 2014 9:33:24

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » čtv 07. kvě 2020 12:44:59

Ahoj Miroslave

Děkuji Ti za varování před selenem.
Zatím o selenu pouze uvažuji, pochopitelně bych ho užíval v nějakých kontrolovatelných doporučených dávkách.

Užívám z těchto dvou prvků pouze zinek od Walmarku a to nepravidelně jeden prášek denně několik dní v týdnu.
Mám spíše více dnů v týdnu, kdy abstinuji, než když ten prášek užívám. Má se to brát po jídle a to je problém, protože po ránu nic nejím. A přes den si nevzpomenu.

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » čtv 07. kvě 2020 12:46:11

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kvul ... _campaign=

Odložme roušky, vdechujeme kvůli nim mikroby, volá lékařka
MARKÉTA BIDRMANOVÁ

Foto: Profimedia.cz
Škodí roušky dýchání? Rozhovor s lékařkou Miroslavou Skovajsovou

12:42
Chráním tebe, ale škodím sobě? Na rouškách zůstávají mikroby, které vdechujeme zpátky, tvrdí lékařka Miroslava Skovajsová. Rozhovor se zakladatelkou sítě mamografických Mamma center o škodlivosti roušek i o odkládání vyšetření.

Článek

Nestíháte číst? Poslechněte si audioverzi rozhovoru.

S rouškou jsme sami sobě virem, napsala jste na Facebook. Jak jste to myslela?

Je to přesně tak, jak jsem tam napsala. Základní zdravověda nám říká, že plíce jsou velmi důležitý očistný orgán a s každým výdechem odchází s vydechovaným vzduchem nejenom oxid uhličitý, ale i různé další zplodiny metabolismu. Odchází různé bakteriální nálože. Mohou to být bakterie, které s námi žijí v symbióze, ale když je jich moc, tak se jich ty plíce zbavují. A volný dech určuje náš život. Rodíme se s prvním nádechem, umíráme s posledním výdechem. A člověk by měl mít nárok celý život dýchat volně. Nabírat do svého mozku kyslík a fungovat tak, jak to příroda určila.

Takže podle vás se škodliviny skrz roušku ven nedostanou?

Dostanou, ale s velkým úsilím. Lidé nosí i trojnásobné roušky, ze třech látek. A představte si, s jakým úsilím to budete vydechovat přes ta plátýnka a s jakým úsilím nadechujete dovnitř ten objem vzduchu, ve kterém máte potřebný kyslík. Tam se absolutně mění celý ten dechový vzorec. A doplácejí na to zejména alergici, astmatici, lidé s různými obstrukčními chorobami dýchacími, zejména lidé ve středním a starším věku. A hodně i děti. Tam mi to použití roušek připadá neškodlivější. Všimněte si, že malé děti dýchají pod rouškou otevřenými pusinkami. Ony to neudýchají, nedýchají nosem, jak je fyziologické.


Foto: Archiv Miroslavy Skovajsové
Primářka Mamma center Opatov a Hradčanská Miroslava Skovajsová

A proč je dýchání s otevřenou pusou škodlivé?

Člověk má dýchat nosem proto, že jednak na nosní sliznici má množství takových malých chloupků, které zachytávají větší částice, prach a pyly, aby se vám to nedostalo dovnitř do plic. A navíc, když se nadechujete nosem, tak ten vzduch se cestou ohřívá na takovou velmi přijatelnou teplotu, se kterou se plíce lépe vyrovnávají. Dýchání otevřenými ústy je velmi nezdravé. A druhá věc u dětí, které rostou, je, že jim roste hlava, formuje se jim ústní dutina. A při při otevřené puse se špatně formují obě čelisti. Tyto děti tendují velice často k tomu, že pak nosí rovnátka, protože nemají vůči sobě dobře postavené čelisti. Nefyziologické dýchání má řadu konsekvencí.

Když teď pomineme děti, které postupně dostaly z nošení roušek výjimky, vy jste o rouškách psala jako o „škodlivých hadřících“. Měli jsme my dospělí ale na vybranou? Roušky byly povinné proto, aby se zpomalilo šíření koronaviru v populaci.

Podívejte se, já vůbec nezpochybňuji ten počátek. Český národ naopak ukázal obrovskou tvořivost a když ty roušky nebyly k dispozici, tak si je vytvořil. To mi připadá úžasné. Ale teď odchází pro roušky důvod. S tím, jak se vyvíjejí počty nemocných, nákaza je opravdu minimální. Daleko menší, než třeba s chřipkou před Vánocemi, kdy učitelé hlásili, že ve třídě mají půlku dětí. Dřív jsme nevěděli, s čím máme tu čest. Teď by měly do popředí naprosto prioritně vystoupit požadavky na to, aby lidé mohli zase dál normálně dýchat.

S rouškou dostává imunita na frak
Zprvu tedy bylo důležité chránit rouškami společnost od potenciálních přenašečů, protože jsme nevěděli, jaké je nebezpečí, ale teď už bychom měli roušky podle vás odložit?

Přesně tak. Není pro ně absolutně žádný důvod. Je zapotřebí, aby lidé vyrazili ven, dýchali na plné plíce, začali se normálně pohybovat a ne aby přefukovali roušky. Je třeba, aby si mohli dopřávat běžné aktivity, pohybovat se na slunci a budovat si oslabenou imunitu, která tím pobýváním doma, těmi neaktivitami, ale i tím používáním roušky prostě začíná dostávat na frak.

Myslíte, že za těch pár týdnů nouzového stavu a nošení roušek je naše imunita skutečně slabší?

Ano, o tom vůbec nepochybujte. Připočtěte ai k tomu celou zimu. Po zimě čekáme na jarní sluníčko. V České republice s nedostatkem slunce jsme jeden z evropských národů, který má průměrnou nejnižší hladinu vitaminu D. Což je další velmi škodlivý ukazatel. A podílí se to na naší obranyschopnosti. A po zimních měsících si nemůžeme užívat čerstvého vzduchu, přírody, pobytu venku a na slunci.


Když přijede na odběry vojenská sanitka, seběhne se půlka vesnice
VČERA 16:30
Tak ony procházky povolené byly, dokonce i doporučované, ale mimo les samozřejmě s rouškami. Čekáte tedy v létě v důsledku snížené imunity nějaké větší množství různých viróz?

Těžko se dopustit takovéhle predikce. Ale znám z ordinace pacientky, které mají nějakou chronickou plicní potíž, jsou to alergičky, astmatičky, nějaké obstrukční choroby, a všechny, mi popisují, že se jejich příznaky zhoršují. Astmatici berou více léků, alergici berou více léků. A je to zbytečné. Slyším to v té ordinaci denně, projde mi tam okolo 40 takových lidí. A všichni spontánně si mně stěžují, jak pro ně život s rouškou těžký. A stěžují si i zdravé ženy. I ty, které do toho šly s velkým odhodláním, šily roušky, měly pocit, že pro sebe a pro své okolí něco dělají. Tak je tam najednou takové rozčarování.

Za týden najdeme běžně až 15 případů rakoviny, teď dva
Pojďme se posunout ještě k dalšímu důsledku koronavirové krize. Ředitel nemocnice Motol Miloslav Ludvík Seznam Zprávám řekl, že kvůli koronaviru nenašli množství rakovin prsu. Kolik rakovin jste kvůli omezení péče podle vašeho odhadu neobjevili ve vašich zařízeních?

Na území mého pracoviště to víme velmi přesně. Běžně každý týden referujeme terapeutickému týmu onkologů a chirurgů 10 až 15 nových případů žen s rakovinou prsu. To číslo je stále takové, možná s malinkým poklesem okolo Vánoc, kdy ženy vyšetření odloží a na vyšetření přijdou v lednu, takže tam nám naopak potom to číslo naroste. V době koronaviru od 13. března klesl počet diagnostikovaných rakovin na 2, minulý týden jsme měli 5 týdně. Teď chodí ty ženy, které by byly diagnostikovány v normálním běhu života. Z těchto žen mě nejvíc trápí ženy s hmatnými nálezy. Ty které bychom zachytili ve screeningu, to znamená nehmatné minimální karcinomy, tam pártýdenní odklad nehraje roli, pakliže ty paní teď co nejdříve přijdou.

Ale odložení vyšetření u žen, které si nahmatají bulku, může být fatální?

Jsou to většinou mladé ženy, které se buď nemohly dostat k tomu vyšetření, protože některé nemocnice byly pro ně zavřené nebo si ty nemocnice uzavřely samy pro sebe: Teď nikam nebudu volat, protože by mě stejně nevyšetřili. Víte, to je taková ta pseudologika: Já mám něco v prsu a bojím se, že mi řeknou něco špatného. Takže sáhnou po tom momentu, že ony se vlastně teď ani vyšetřit nemohou. A tyto opožděné diagnózy se teď bohužel začínají objevovat u mladých žen.

Takže žena, která si nahmatala bulku v prsu, a pokoušela se objednat na vyšetření, byla v některých případech odmítnuta?

Ženy, které byly průbojnější, a snažily se někde uchytit, narážely na to, že některá pracoviště nefungovala vůbec. Zejména velké nemocnice dostaly v době koronaviru jiné úkoly. Slyším od těch žen, že bylo těžké se tam na vyšetření dostat. Ty, co se nedostaly, hledaly zoufale dál. Na naše pracoviště se dostaly po 6týdenním hledání, kde by jim tu bouličku vyšetřili. My jsme nechali otevřené všechny ambulance pro ženy s hmatnými nálezy. Chvíli jim to trvalo, ale nakonec si nás našly.

Jak dlouho bude teď trvat, než obsloužíte všechny odložené pacientky včetně prevencí?

My jsme otevřeli naše kalendáře naprosto naplno. Snažíme se uspokojit všechny ženy, které chtějí přijít na prevenci, které jsou bezpříznakové. A všechny, které ještě nespadají do mamografického screeningu, ale mají nějakou pohmatovou nejistotu, se snažíme brát prakticky ze dne na den. Pracujeme v oslabení, protože máme lékařky doma s dětmi, takže to odnáší skupina nás starších lékařek, které už doma nehlídáme. Ale pracujeme na plné pecky, abychom nikoho nezklamaly.
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » čtv 07. kvě 2020 12:56:49

Ahoj
To je fascinující (pro mne) přednáška.

Napsal jsem panu Staňkovi do komentářů toto sdělení:
"V souvislosti s koronavirem mne napadá následující:
1) Koronavirus může přežívat v trávicím traktu a narušovat tak součinnost mezi tímto druhým mozkem ve střevech a mozkem v hlavě.
2) Vývoj sítí 5G aktivuje destruktivní činnost zbytkového koronaviru v tělech lidí, kteří tuto infekci prodělali a urychlí tak vymírání těchto lidí.
3) Koronavirus je druhem slabe biologické zbraně. Mocnosti mají pravděpodobně mnohem silnější biologické zbraně k dispozici."

Já sám mohu ovlivnit pouze bod 1):
1) Koronavirus může přežívat v trávicím traktu a narušovat tak součinnost mezi tímto druhým mozkem ve střevech a mozkem v hlavě.

Proto považuji za tak důležité se pravidelně nebo občas nebo alespoň při potížích se žaludkem POSTIT.
Půst je nejlepší a nejlacinější nástroj na očistu trávicího traktu


se domnívám a zdravím.
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » pát 08. kvě 2020 19:05:43

Ahoj

svobodný vysílač:
https://infowarscz.radiostream123.com/
erouška
Jak to funguje v Číně.

Zdravím
Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » sob 16. kvě 2020 12:29:10

Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

Re: Koronavirus

Nový příspěvekod Pelvan » pon 25. kvě 2020 10:11:45

Pelvan
 
Příspěvky: 1219
Registrován: úte 27. srp 2013 16:54:14

PředchozíDalší

Zpět na Péče o tělo

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník